DRUGI TUJI JEZIK

 

 


 

 

POSTOPNO UVAJANJE 2. TUJEGA JEZIKA

V šolskem letu 2008/09 je OŠ Beltinci pristopila k postopnemu uvajanju drugega tujega jezika v sedmem razredu osnovne šole.

Smernice za delo pri drugem tujem jeziku so:

  • Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v drugem tujem jeziku in druge stične zmožnosti oz. ključne kompetence
  • Razvijanje medkulturnega dialoga in spodbujanje pripravljenosti na medsebojno spoštovanje in sprejemanje drugačnosti
  • Prenašanje (uporabnega) znanja med različnimi disciplinami; tuji jezik je sredstvo za pridobivanje in poglabljanje znanja, ki se povezuje z učnimi cilji in vsebinami drugih predmetov
  • Inovativni pristopi k učenju tujih jezikov, npr.: sočasno doseganje jezikovnih in predmetnih oz. vsebinskih ciljev, učenje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku - samovrednotenje učnih dosežkov (Evropski jezikovni listovnik)

aktiv tujih jezikovCopyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.